Enabling the participation of women in the labour market by expanding childcare services

The ILO provides support to the development and pilot-testing of affordable childcare service models, the adoption of care legislation and policies, and the formalisation of the care sector.

In Ukraine, women’s employment rate is very low mainly due to the inactivity of young women (25-39 years old) with family responsibilities. Parental leave up to 3 years is taken mostly by women and the limited availability of childcare services (only 17% of children under 3 and 43.4% of children under 6 attend childcare facilities) are contributing factors.

Drawing from international experience and in collaboration with local stakeholders, this intervention aims to pilot-test innovative approaches to create flexible and affordable childcare services. These include workplace solutions created with the employers' support, public-private partnerships, cooperatives, etc. Such solutions will help overcome the challenges of territorial and financial accessibility and ensure the sustainability of preschool education institutions. Additionally, the project will conduct an analysis of existing childcare leave policies, funding mechanisms and their coordination with childcare services, flexible working, that facilitate women’s return to work after childbirth. Building upon this analysis, a consultative process involving employers’ and workers’ organizations will be carried out to develop proposals for amending the legal framework to align with the EU Aquis. Lastly, based on an assessment of the Municipal Nanny project that provided subsidies to parents for hiring registered nannies, and a rapid diagnostic of individual care providers in a selected municipality, a comprehensive support package will be designed and tested to promote the formalisation of individual nannies in the childcare sector.

The intervention is implemented in the Kyiv region. Direct beneficiaries include public and private sector stakeholders in the childcare sector, individual childcare providers, entrepreneurs interested in starting businesses, and enterprises willing to provide childcare services to their employees. The end beneficiaries are primarily end-users of childcare services, particularly low-income families with children under six years of age.

Key partners are the Ministry of Economy and its Employment Directorate, the Ministry of Education and Science, the Technical Vocational Education and Training Institution, local governments, and the Government Commissioner for Gender Equality Policy as well as the Federation of Employers of Ukraine (FEU), the Confederation of Employers of Ukraine, the Association of Employers’ Organizations of Ukraine, the Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU), and the Federation of Trade Unions of Ukraine (FPU), together with their sector-specific affiliates. 


Забезпечення участі жінок у ринку праці через розширення послуг із дошкільної освіти й догляду за дітьми

1 лютого 2023 – 31 грудня 2024

МОП надає підтримку в розробленні та пілотуванні доступних моделей послуг із дошкільної освіти й догляду за дітьми, ухваленні законодавства та політики щодо догляду, а також формалізації сектору догляду.

В Україні рівень зайнятості жінок дуже низький, переважно через неактивність молодих жінок (25–39 років) із сімейними обов’язками. Серед чинників – відпустка для догляду за дитиною до 3 років, яку беруть переважно жінки, а також обмежена доступність послуг із дошкільної освіти й догляду за дітьми (лише 17 % дітей до 3 років і 43,4 % дітей до 6 років відвідують дитячі заклади).

Спираючись на міжнародний досвід та в співпраці з місцевими зацікавленими сторонами, проєкт спрямовано на пілотування інноваційних підходів для створення гнучких і доступних послуг із дошкільної освіти й догляду за дітьми. До них належать рішення, що створюються за підтримки роботодавців, місцеві партнерства, кооперативи тощо. Такі рішення допоможуть подолати виклики територіальної і фінансової доступності та забезпечать сталість закладів дошкільної освіти. Крім того, проєкт проаналізує наявну політику щодо відпусток для догляду за дитиною, механізмів фінансування та їхнє узгодження із послугами з дошкільної освіти й догляду за дітьми, гнучким робочим часом, що сприяють поверненню жінок на роботу після народження дитини. На основі цього аналізу буде проведено консультації із залученням організацій роботодавців і працівників для розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства для його приведення у відповідність із нормами ЄС. Зрештою, за результатами аналізу програми «Муніципальна няня», яка передбачає надання батькам субсидій на наймання зареєстрованих нянь, й експрес-діагностики становища надавачів індивідуальних послуг у вибраному населеному пункті, буде розроблено та протестовано комплекс заходів для підтримки офіційного оформлення індивідуальних нянь у секторі догляду за дітьми.

Діяльність проводитиметься в Київській області. До безпосередніх бенефіціарів належать державні та приватні суб’єкти галузі дошкільної освіти й догляду за дітьми, індивідуальні няні, підприємці, зацікавлені у відкритті підприємств у цій галузі, та підприємства, які бажають надавати своїм працівникам послуги з догляду за дітьми. Кінцевими бенефіціарами є переважно кінцеві користувачі послуг із дошкільної освіти й догляду за дітьми, зокрема малозабезпечені сім’ї з дітьми віком до 6 років.

Ключові партнери: Міністерство економіки та його Департамент праці та зайнятості, Міністерство освіти і науки, Директорат професійної освіти, органи місцевого самоврядування, Урядова уповноважена з питань гендерної політики, а також Федерація роботодавців України (ФРУ), Конфедерація роботодавців України, Об’єднання організацій роботодавців України, Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ) та Федерація профспілок України (ФПУ), разом із їхніми галузевими філіями.