Гэрэлт ирээдүйн төлөө ажиллацгаая

Хөдөлмөрийн ирээдүйн тухай Дэлхийн комиссын энэхүү тайланд хөдөлмөрийн ертөнцөд болж буй асар их өөрчлөлт, сорилтыг давах туулж, бүх нийтийн зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар гэрэлт ирээдүйг цогцлоох тухай ярилцсан болно.

ОУХБ-аас Хөдөлмөрийн ирээдүйн зууны санаачилгын хүрээнд бизнес, үйлдвэрчний эвлэл, судалгаа, шинжилгээ, төр ба төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүхий бие даасан 27 гишүүнтэй Дэлхийн комиссыг 2017 онд байгуулсан бөгөөд комиссыг Өмнөд Африк улсын ерөнхийлөгч Сирил Рамафоса, Швед улсын ерөнхий сайд Стефан Лөфен нар хамтран удирдаж байв. ОУХБ 2019 онд зуун жилийн ойгоо тэмдэглэж байна.

Комиссын тайланд хөдөлмөрийн мөн чанар өөрчлөгдөж байгаатай холбоотойгоор тулгарч буй бэрхшээл, сорилт, ажил хөдөлмөрийн шинэ хэлбэр, насан туршийн боловсрол, жендэрийн тэгш байдал, хүртээмж, ажил хөдөлмөр болон хүний сайн сайхан аж байдлын хэмжүүр, тогтвортой хөдөлмөрийн ирээдүй дэх бүх нийтийн нийгмийн хамгааллын тогтолцооны үүрэг зэрэг чухал асуудлуудыг авч үзсэн болно.