การจัดระเบียบโรงงานเพื่อให้การปฏิบัติการมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้จัดการโรงงานสารมารถ ปฏิรูปโรงงานให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดีกว่า และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระหว่างที่มีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งคู่มือนี้เป็นหนึ่งในชุดคู่มือ ‘สร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือระหว่าง และหลังการระบาดของโรคโควิด-19’