မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများ၏ စွန့်ဦးတီထွင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေများအား အမျိုးသားအဆင့် လေ့လာဆန်းစစ်ချက်၏ အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီး စွန့်ဦးတီထွင်မှုကို အမျိုးသားအဆင့် လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်မှာ အမျိုးသမီး စွန့်ဦးတီထွင်သူများ ပေါာထွက်လာရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်သော အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် အထောက်အပံ့များကို လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်ရန်တို့အပေါာ သက်ရောက်နိုင်သည့် အဓိက အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်သွားကာ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ကြီးထွားတိုးတတ်လာရန်အတွက် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် အထောက်အပံ့များကို တန်းတူညီမျှ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

ILO ၏ WED လေ့လာ ဆန်းစစ်ရေး နည်းလမ်းသည် အဓိကမူဘောင် ခြောက်ခုကို ပြန်လှန်လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်းအား အခြေခံထားပါသည်။ ထိုမူဘောင်များအား အမျိုးသမီး စွန့်ဦးတီထွင်မှုများအတွက် သင့်လျော် ကောင်းမွန်သော ပတ်၀န်းကျင်တစ်ရပ် ဖန်တီးနိုင်ရေးတွင် အဓိက လွှမ်းမိုးသက်ရောက်နေသော အကြောင်းတရားများအဖြစ် ခွဲခြားစိတ်ဖြာထားပါသည်။