Ръководство за колективно договаряне и разрешаване на спорове в публичната администрация

Instructional material | 12 April 2017
Това ръководство има за цел да надгради съществуващите до момента трудове в тази област и представлява сборник от до¬бри практики за предотвратяване на конфликти и разрешаване на спорове в държавната администрация. Намерението на авто¬рите е да демонстрират един набор от взаимообвързани меха¬низми, разработени от правителства и социални партньори по целия свят, с цел да сведат до минимум възникването на кон¬фликтни ситуации и да разрешават спорове - особено спорове за интереси в процеса на колективното трудово договаряне в държавната администрация. По-конкретно, ръководството има за цел да идентифицира различни подходи и практики по света, които позволяват на синдикалните организации и работодате¬лите от публичния сектор да участват в преговори по отноше¬ние на заплатите и условията на труд по справедлив начин и с минимално прекъсване на услугите от обществения сектор.