Εγχειρίδιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών στη Δημόσια Διοίκηση

Το παρόν εγχειρίδιο επιδιώκει, αξιοποιώντας την εργασία που έγινε στις εν λόγω δημοσιεύσεις, να προσφέρει μία συλλογή καλών πρακτικών στην πρόληψη διαφορών και την επίλυση διαφορών στη δημόσια διοίκηση.

Instructional material | 01 December 2011
Το παρόν εγχειρίδιο επιδιώκει, αξιοποιώντας την εργασία που έγινε στις εν λόγω δημοσιεύσεις, να προσφέρει μία συλλογή καλών πρακτικών στην πρόληψη διαφορών και την επίλυση διαφορών στη δημόσια διοίκηση. Η πρόθεση είναι να αναδειχθεί μία σειρά μηχανισμών, κυρίως αλληλένδετων, τους οποίους έχουν αναπτύξει οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι σε όλο τον κόσμο προκειμένου να ελαχιστοποιούν και να επιλύουν τις διαφορές – και ιδιαιτέρως τις προστριβές συμφερόντων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις – στη δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα, σκοπός του εγχειριδίου είναι να προσδιορίσει εκείνες τις προσεγγίσεις και πρακτικές ανά τον κόσμο που έχουν δώσει τη δυνατότητα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργοδότες του δημοσίου τομέα να διεξάγουν διαπραγματεύσεις σχετικά με τους μισθούς και τους όρους εργασίας επί ίσοις όροις και χωρίς να διαταράσσεται η δημόσια διοίκηση.