Прирачник за колективно договарање и решавање спорови во јавната служба

Instructional material | 01 December 2011
Овој прирачник се заснова на работата на овие публикации и нуди збир на добри практики во спречувањето спорови и решавањето спорови во јавните служби. Намерата е да се обезбедат сет еханизми, што се главно поврзани меѓу себе, развиени од страна на владите и социјалните партнери ширум светот во насока на минимизирање и решавање на споровите – особено споровите поради застапување интереси при колективното договарање - во јавните служби. Поконкретно, целта на овој прирачник е да се идентификуваат пристапите и практиките што се применуваат во светски рамки со коишто им се овозможува на синдикатите и вработените во јавниот сектор за вклучување во преговори за платите и условите за работа на фер основа и со минимално прекинување на јавните услуги.