Формалдуу эмес билим берүү боюнча мугалимдер үчүн методикалык колдонмо

Эл аралык эмгек бюросу, балдар эмгегин жоготуу боюнча ЭЭУнун эл аралык программасы (ИПЕК) – Бишкек, 2015.