Tài liệu hướng dẫn chính sách

Thương lượng tập thể: Hướng dẫn chính sách

Làm thế nào để Chính phủ có thể thúc đẩy việc công nhận hiệu quả quyền cơ bản này? Những chính sách và thiết chế nào xúc tiến thương lượng tập thể và chúng có thể được thiết lập như thế nào?

Tài liệu hướng dẫn chính sách này dành cho các cơ quan công quyền có nhiệm vụ thiết lập hoặc cải thiện tính hiệu quả của chính sách và thiết chế thúc đẩy thương lượng tập thể. Tài liệu hướng dẫn về các yếu tố cần thiết của một chính sách thúc đẩy thương lượng tập thể, quá trình xây dựng chính sách như vậy và một số lưu ý để tăng cường tính toàn diện của các cơ chế thương lượng tập thể. Tài liệu có thể được sử dụng trong các bối cảnh thể chế và truyền thống dân tộc khác nhau. Tài liệu hỗ trợ xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể thông qua đối thoại xã hội ba bên.