Το Συνεταιρίζεσθαι Στον Μεταβαλλόμενο Κόσμο Της Εργασίας

Στο παρόν σημείωμα εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους ανταποκρίνονται οι συνεταιρισμοί στις τεχνολογικές, δημογραφικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο της εργασίας. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα βασικά ζητήματα, καθώς και οι προκλήσεις και ευκαιρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές συζητήσεις.