ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជា - កូនសៀវភៅសិក្ខាកាម

កូនសៀវភៅរបស់សិក្ខាកាមនេះ បង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា គាំទ្រដល់អ្នកចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ILO ។ វាផ្តោតលើកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា ដែលមានបំណងចង់កែលម្អការគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់ពួកគេ។ កូនសៀវភៅនេះណែនាំចំណេះដឹង ជំនាញ និងឧបករណ៍ជាមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងការរកប្រាក់ចំណូល ការចំណាយ ថវិកា និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ការសន្សំ ឥណទាន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការធានារ៉ាប់រង។ វាក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលកម្មករអាចទទួលបាន ចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈមធ្យោបាយឌីជីថល។

Instructional material | 05 June 2023