Isang sulyap sa ILO

Ang Pandaigdigang Organisasyon sa Paggawa oInternational Labour Organization (ILO) ay ang ahensya ng United Nations na nakalaan para magtaguyod ng mga oportunidad ng mga babae atmga lalaki upang sila’y magkaroon ng marangal at mapagkakakitaang trabaho sa kondisyong malaya, may pagkakapantay-pantay, ligtas, at may pagkilala sa dignidad ng tao. Ang mga pangunahing layunin nito ay itaguyod ang mga karapatan sa trabaho, isulong ang mga pagkakataon para sa marangal na trabaho, pagbutihin ang proteksyong panlipunan, at palakasin ang mga diyalogo ukol sa mga usaping may kinalaman sa pagtatrabaho