СИНОПСИС Бр.2 - РАБОТНИ ОДНОСИ И КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОМАШНИТЕ РАБОТНИЦИ: ОРГАНИЗИРАЊЕ, КООРДИНИРАНА АКЦИЈА И ДОГОВАРАЊЕ

Овој синопсис ги разгледува иновативните пристапи кон организациите на работниците и работодавачите и колективното договарање што ги заштитуваат домашните работници од ризикот да бидат ангажирани во неприфатливи форми на работа и им обезбедуваат ефективна и инклузив- на заштита на трудот.