Манай хоршоо: Хөдөө аж ахуйн хоршоог удирдах нь (сургалтын багц)

“Манай хоршоо – Хөдөө аж ахуйн хоршоог удирдах нь” хэмээх сургалтын багц нь дөрвөн модуль болон сургагч багшийн гарын авлагаас бүрдэх ба ОУХБ-ын сургалтын багцыг Монгол хэлнээ орчуулан, Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоодын туршлагаар баяжуулан боловсруулсан болно.

Энэхүү гарын авлага нь ХАА-н хоршооны мeнeжeрүүдийг зах зээлийн баримжаатай хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх явцад хоршоонд байнга тулгардаг үндсэн сорилтуудыг тодорхойлж, шийдвэрлэх чадвартай болоход нь туслах зорилготой.