ทัศนคติของคนทั่วไปต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

ในปี 2562 โครงการปลอดภัยและยุติธรรม (Safe and Fair) ซี่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ดำเนินการโดยไอแอลโอ ร่วมกับ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (TRIANGLE in ASEAN) ได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 4,099 คน

Briefing note | 23 June 2021
งานสำรวจชิ้นนี้เป็นงานศึกษาต่อเนื่องจากงานสำรวจก่อนหน้านี้ซึ่งจัดทำโดยไอแอลโอในปี 2553 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติของคนในสังคมต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย โดยเพิ่มญี่ปุ่นซึ่งโดดเด่นขึ้นมาในฐานะประเทศปลายทางสำหรับแรงงานข้ามชาติทักษะพื้นฐานจากเอเชียเข้ามาอีกหนึ่งประเทศ งานศึกษาชิ้นนี้เผยให้เห็นว่าการสนับสนุนแรงงานข้ามชาติในสังคมของประเทศปลายทางได้ลดลงในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา งานศึกษายังให้หลักฐานข้อมูลสำหรับการทำงานนโยบายและการสร้างงานรณรงค์เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เปิดรับแรงงานข้ามชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนเผยให้เห็นว่าประเด็นแรงงานข้ามชาติหญิงได้รับการสนุนสนุนอย่างมากจากสังคมและควรจะถูกนำมาใช้เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงและส่งเสริมสภาพการทำงานของแรงงานทำงานบ้านให้ดีขึ้น ซึ่งอาจทำให้การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ก่อให้เกิดการปฎิรูปที่ทำให้เกิดผลของการย้ายถิ่นที่เป็นบวกสำหรับแรงงานข้ามชาติหญิง