รายงานการทบทวนนโยบายประกันสังคมสำหรับแรงงานทำงานบ้านในประเทศไทย

ในสังคมปัจจุบันงานบ้านมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกครัวเรือนเป็นอย่างมาก หากไม่มีผู้รับผิดชอบทำงานบ้าน สมาชิกในบ้านอาจไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง อย่างไรก็ตามแม้งานบ้านจะมีความสำคัญ แต่กลับเป็นงานที่ถูกด้อยคุณค่าและไม่มีการคุ้มครองโดยกฎหมายที่เหมาะสมเทียบเท่างานอื่น แรงงานทำงานบ้านหลายคนยังคงทำงานหนัก แต่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรได้รับ และไม่ได้รับการคุ้มครอง ความเชื่อที่เกี่ยวกับครอบครัวและ “งานที่ไม่สร้างรายได้” ทำให้ความสัมพันธ์ของการจ้างงานที่มีอยู่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้นถูกมองข้ามไป ส่งผลให้แรงงานมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม และไม่ได้รับการคุ้มครองจากกลไกการคุ้มครองทางสังคมในเรื่องการจ้างงาน ดังนั้น สิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายงานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานทำงานบ้าน จึงอยู่ที่การตระหนักว่า “แรงงานทำงานบ้านก็คือแรงงาน” ไม่มองที่ตัวงานว่าก่อให้เกิดรายได้กับผู้จ้างหรือไม่ ไม่ว่าจะจ้างตรงโดยครัวเรือน