Labour migration

อภิธานศัพท์สำหรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการย้ายถิ่น ว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ และการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง (EVAW)

อภิธานศัพท์สำหรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการย้ายถิ่น ว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติและการยุติความรุนแรงต่อผ้หู ญิง (EVAW) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสื่อมวลชน นักวิจัย ผู้ฝึกอบรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งดำเนิน การฝึกอบรมหรือผู้เขียนเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงานหญิง และความรุนแรงต่อผู้หญิงในบริบทของการย้ายถิ่น

ภาษาหรือคำศัพท์ที่เลือกใช้ในเอกสารเพื่อการสื่อสารต่าง ๆ และการฝึกอบรมสามารถส่งผลต่อจุดยืนและความรู้สึกของ ผู้อ่านหรือผู้รับสารได้ นอกจากนี้ บางครั้งยังส่งเสริมให้เกิด การเหมารวม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการ เลือกใช้คำศัพท์และคำจำกัดความที่เกี่ยวกับแรงงานหญิงข้ามชาติ และความรุนแรงต่อผู้หญิง เพื่อสร้างพื้นฐานร่วมกันในการสื่อสารและทำงานเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนเคารพสิทธิของกันและกันและตระหนักถึงความคิดเห็น ทางเลือก และอำนาจในการตัดสินใจและการกระทำที่มาจากเจตจำนงของผู้หญิง

อภิธานศัพท์ฉบับนี้ได้รับการแปลโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ปลอดภัยและยุติธรรม: การทำให้สิทธิและโอกาสของแรงงานผู้หญิงย้ายถิ่นเป็นจริงในภูมิภาคอาเซียน (พ.ศ. 2561-65) (Safe and Fair: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the ASEAN region) โครงการปลอดภัยและยุติธรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มที่สำคัญของสหภาพยุโรปและองค์การสหประชาชาติเพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ซึ่งมีระยะเวลาหลายปี โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และดำเนินโครงการโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ UN Women ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โครงการดังกล่าวได้ให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการและการ สนับสนุนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การย้ายถิ่นด้านแรงงานมีความปลอดภัยและเป็นธรรมสำหรับผู้หญิงทุกคนในภูมิภาคอาเซียน