Employment policies

องค์การแรงงานระหว่างประเทศและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการประกันสังคมของจีนร่วมมือกันยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและการพัฒนานโยบายการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการประกันสังคมของจีน (MOHRSS) เปิดตัวโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการจ้างงานที่มีคุณภาพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Press release | Bangkok, Thailand | 25 July 2023
กรุงเทพ, ประเทศไทย (ข่าวไอแอลโอ) – ภายใต้บริบทของแรงความกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยาวนานของโควิด 19 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการประกันสังคมของจีน (MOHRSS) เปิดตัวโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศกำลังพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านการจ้างงานที่มีคุณภาพสูง การบริการจัดหางานภาครัฐ และ การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ

ความร่วมมือระหว่างไอแอลโอและ MOHRSS ผ่านโครงการนี้ใช้ประโยชน์จากการสร้างและการแบ่งปันความรู้ การหารือเชิงนโยบาย และการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในการจัดการปัญหาตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการส่งเสริมนโยบายการจ้างงานที่เท่าเทียม และโอกาสสำหรับงานที่มีคุณค่า โครงการนี้จะอำนวยให้เกิดการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนต่างๆระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศจีน ผ่านเครือข่ายการแบ่งปันความรู้ระดับภูมิภาคเพื่อรับรองการจ้างงานที่มีประสิทธิผลและ งานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

ความร่วมมือถือเป็นพื้นฐานของความก้าวหน้าในการจัดการปัญหาตลาดแรงงาน และ การรับรองงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน ไอแอลโอมีความยินดีที่เปิดตัวโครงการนี้ภายใต้ความร่วมมือกับ MOHRSS พร้อมกับสมาชิกของไอแอลโอในภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมหารือเกี่ยวข้อความท้าทายด้านการจ้างงานที่สำคัญ และ วิธีที่นโยบายและยุทธศาสตร์การจ้างงานแนวใหม่สามารถสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง และ สังคมที่เป็นธรรมและมีความเท่าเทียมมากขึ้น ชิโฮโกะ อาซาดะ มิยากาวะผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าว

งานเปิดตัวเชิญผู้กำหนดนโนยาย พร้อมด้วยภาคีทางสังคม จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาพบกันที่กรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเป็นเวลา 2 วัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการข้อท้าทายด้านการจ้างงานที่สำคัญในภูมิภาค กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกของการเจรจาในระดับภูมิภาคและมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ การเรียนรู้ระหว่างกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้กำหนดนโยบายในประเทศจีน และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้น งานนี้มีการเข้าร่วมโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงแรงงานของจีนอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

ด้วยเงินทุนสนับสนุนจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศจีน สำหรับปี 2566 โครงการระยะเริ่มต้นจะครอบคลุมกิจกรรมนำร่องในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย จากนั้นจะขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

ในประเทศกัมพูชา โครงการจะทำงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินแห่งประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมตามแนวทางการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจของไอแอลโอ (ILO's Start and Improve Your Business Programme (SIYB) methodology) กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการของผู้ประกอบการในประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจของกัมพูชาที่กำลังเติบโต

ในประเทศอินโดนีเซีย โครงการและสำนักงานแรงงานประจำประเทศ จะร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและการย้ายถิ่นฐานเพื่อจัดการฝึกอบรมให้กับที่ปรึกษาระดับจังหวัดในด้านบริการจัดหางานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำแนะนำแก่คนหางานโดยเฉพาะเยาวชนและสตรี

ในประเทศไทย โครงการจะร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเพื่อปรับปรุงบริการจัดหางานของรัฐ โดยมีจุดประสงค์ที่จะจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของเยาวชนในประเทศ นอกจากนั้น โครงการจะสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเสริมสร้างการออกแบบและการดําเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดหางานของรัฐ

ในประเทศเวียดนาม โครงการจะช่วยผู้กําหนดนโยบายและสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในการประเมินโครงการผู้ประกอบการที่มีอยู่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คําแนะนําสําหรับกระบวนการเจรจานโยบายรวมถึงการออกแบบและการดําเนินการตามนโยบายผู้ประกอบการ ซึ่งมุ่งสร้างงานที่มีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเยาวชน

โครงการนี้ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ MOHRSS ประเทศจีน และ ไอแอลโอในการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จในด้านทรัพยากรมนุษย์และการประกันสังคม แนวทางความร่วมมือไตรภาคีระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South and Triangular Cooperation - (SSTC)) อำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

สำหรับการสื่อสารและการสอบถามข้อมูลสื่อกรุณาติดต่อที่ youkhaw@iloguest.org หรือโทร 098-9935585