Tổng thuật của ILO

Thiết lập mức lương thỏa đáng: Những câu hỏi về lương đủ sống

Bản tổng thuật này đưa ra quan điểm của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về những câu hỏi về lương đủ sống và mô tả cách thức ILO thúc đẩy việc xác định mức lương thỏa đáng có tính đến nhu cầu của người lao động và gia đình của họ cũng như các yếu tố kinh tế. Trong tương lai, ILO mong muốn tăng cường đóng góp để có hiểu biết tốt hơn về lương đủ sống, đặc biệt là bằng cách tiến hành nghiên cứu và xây dựng hướng dẫn phương pháp luận về vấn đề này, và bằng cách cung cấp hỗ trợ cho các Quốc gia Thành viên khi có yêu cầu.

Briefing note | 10 October 2022