Publications

2015

 1. ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊ.ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား (ျပည္တြင္းေရႊ.ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အေထာက္အထား အေျချပဳသက္ေသ တည္ေဆာက္ျခင္း)

  30 December 2015

  ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၇,၂၉၅ ဦးကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပုိင္းတြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္း၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပ ထားပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္အကူလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ပုဂၢလိကက႑ရွိ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃ ခုတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားအေႀကာင္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခဲြျခမ္း စိတ္ျဖာမွႈသည္ ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းပုံစံမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္ရသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ အလဲြသုံးစားလုပ္မွႈႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ျပသသည္။

 2. Improving labour market data sources in Myanmar through support to the National Labour Force and School-to-Work Transition Survey (Final Evaluation Summary)

  22 December 2015

  Evaluation consultant: Ganesh P. Rauniyar

 3. Internal Labour Migration in Myanmar: Building an evidence-base on patterns in migration, human trafficking and forced labour

  21 December 2015

  This report presents the results of a survey conducted in mid-2015 among 7,295 internal labour migrants across all 14 states/regions in Myanmar. The respondents were interviewed about jobs in 13 industries in the private sector, including construction, mining, agriculture, manufacturing, fishing, forestry, domestic work and others. Analysis of the survey data points to patterns in the recruitment, migration, working and living conditions among respondents, as well as indicators of abuse and exploitation imposed on workers by employers and recruiters.

 4. A Legal Review of National Laws and Regulations Related to Child Labour in Myanmar in Light of International Laws and Standards - Executive Summary (Burmese)

  28 October 2015

 5. A legal review of national laws and regulations related to child labour in Myanmar in light of international laws and standards - Executive Summary

  28 October 2015

  The government of the Republic of the Union of Myanmar is currently undertaking an important labour law reform process with technical assistance from the ILO in order to fully comply with its international obligations and commitments.

 6. Rapid Assessment on Child Labour in Hlaing Thar Yar Industrial Zone in Yangon, Myanmar

  28 October 2015

  This Rapid Assessment intended to capture data on the living, working and education status conditions of child labourers in the Hlaing Thar Yar Industrial Zone to inform the design of child labour prevention and elimination interventions for industrial zones. It also aimed to gather the perceptions of different groups about child labour, the effect of prior programmes for the elimination of child labour, and the attitudes of employers and local authorities to possible programme interventions.

 7. Myanmar garment sub-sector value chain analysis

  15 September 2015

  Following the repeal of European and American export sanctions on Myanmar, the country’s garment sector is now experiencing new levels of growth. The Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA) reports that new garment factories are opened every week, and the number of workers involved in the industry is forecasted to grow from the current 260,000 employees to 600,0001 in the next three years.

 8. Fact sheet on "Towards evidence-based and participatory policy-making in Myanmar"

  28 July 2015

  Extending social protection has become a priority in Myanmar and is a core element of the country’s poverty reduction framework1. In his Presidential address at the National Social Protection Conference held in June 2012, President U Thein Sein called for an inclusive and comprehensive social protection system, providing access to health care and income security for all, and for the establishment of a “national high-level institution” mandated to guide and coordinate a broad range of national social protection initiatives in conformity with national development priorities.

 9. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျချပဳသည့္ လူအမ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းဆီသို႔

  28 July 2015

  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ၿဖစ္လာၿပီး၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအတြက္ အေၿခခံမူေဘာင္ တြင္ပါ၀င္သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ “အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစည္းအေ၀း” တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြလံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆုိၿပဳ ခဲ့ပါသည္။

 10. Report of Social protection assessment based national dialogue: Towards a nationally defined social protection floor in Myanmar

  26 July 2015

 11. Evaluation of the operations of the Social Security Board, Ministry of Labour, Employment and Social Security of Myanmar

  12 June 2015

  The Social Security Board (SSB) was created in 1956 after the adoption of the Social Security Act, 1954. The SSB has 77 township offices covering 110 townships (i.e. 30% of the existing townships). It is present in all States and regions to the exception of Chin State. In 2012, the Government of the Union of Myanmar adopted a new Social Security Law, 2012. This new law provides for an extended social security system.

 12. Extending the network of health care facilities of the Social Security Board in Myanmar

  12 June 2015

  The International Labour Organization (ILO) in Myanmar supports the Social Security Board, Ministry of Labour, Employment and Social security, to revise and implement the new Social Security Law, 2012. The SSB currently runs a Social Health Insurance scheme and provides directly health services to the workers via a network of 93 SSB clinics and 3 Workers' hospitals. Since the number of workers joining the scheme is increasing, the SSB wishes to expand the number of health facilities to provide quality healthcare services to the enrolled workers, which also corresponds to the provisions of the new law. To do so, it will be necessary to put in place a Purchaser Provider Split (PPS) – i.e. a separation of the purchaser and the provider that will allow the SSB to provide medical care to its beneficiaries in both its own medical facilities and other external facilities, public or private.

 13. Social protection within the framework of labour legislation reform in Myanmar

  12 June 2015

  Myanmar has engaged in recent year in a number of important legal and political reforms. Since 2011, the Government of Myanmar has requested ILO’s support for its major legal reform process and in the last few years an impressive number of laws and regulations were adopted. In this context, the ILO conducted a review of labour legislation in 2014 with a view to develop a comprehensive approach to support the progressive drafting of a labour code.

 14. The role of Trade Unions

  08 June 2015

 15. The role of Employers' organizations

  08 June 2015

 16. Strengthen the social dialogue

  08 June 2015

 17. Consequences of Child labour

  08 June 2015

 18. 10 medical reasons against child labour

  08 June 2015

 19. Causes of child labour

  08 June 2015

 20. The list of hazardous work

  08 June 2015