Publications

2018

 1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္။

  20 July 2018

  ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ILO မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္ ။ လမ္းညြန္စာအုပ္တြင္ ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လက္ေတြ႕နည္းလမ္း မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 2. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမွဳကို တည္ေဆာက္ျခင္း။

  20 July 2018

  ဤစာတမ္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္မႈအား ျခံဳငံုသံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု/အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတြင္ အတူတကြ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 3. အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉)။

  20 July 2018

  အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉)သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အိမ္အကူအလုပ္သည္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထားပါသည္။

 4. ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ - မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား (အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ

  18 July 2018

  ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒကို သိရွိနားလည္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာတာ၀န္တစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလုပ္သမားဥပ ေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ထင္ျမင္ယူဆ ေၾကာင္း အိုင္အယ္(လ္)အိုသုိ႔ မၾကာခဏေမးေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခတြက္ခ်က္ျခင္းမွအစ၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ (သုိ႔) ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ တရား၀င္အလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ေသာ အငယ္ဆံုးအသက္အရြယ္အထိ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

 5. ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ - မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား (အလုပ္သမားမ်ားအတြက္)

  18 July 2018

  ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒကိုသိရွိနားလည္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာတာ၀န္တစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာအ လုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရ သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မည့္သူ႔ထံသို႔တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အိုင္အယ္(လ္)အို သုို႔မၾကာခဏေမးေလ့ရွိပါသည္။ အိုင္အယ္(လ္)အိုအေနျဖင့္ မၾကခဏေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ စုစည္းလ်က္လက္ခံရရွိျပီးျဖစ္ကာ၊ ေယဘုယ် လမ္းညႊန္မႈကို ျဖည့္ဆည္းပ့့ံပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 6. Understanding the Myanmar Labour Law: FAQs for employers

  18 July 2018

  Understanding labour laws may not be an easy task. Employers doing business in Myanmar often ask the ILO whether they are complying with Myanmar's labour laws. Inquiries range from the calculation of overtime to minimum wage, or legal employment age. The ILO has collected some of the most frequently asked questions received, and seeks to provide general guidance.

 7. Understanding the Myanmar Labour Law: FAQs for workers

  18 July 2018

  Understanding labour laws may not be an easy task. Myanmar workers often ask the ILO about their rights at work, or where and to whom to present their grievances to when they think those rights have been broken. The ILO has collected some of the most frequently asked questions received, and seeks to provide general guidance.

 8. Responsible Supply Chains in Asia (Myanmar) project brochure

  14 June 2018

  The project promotes corporate social responsibility and responsible business conduct with regard to the environment, decent work and the respect of human rights.

 9. Myanmar: Decent work and Sustainable Development Goals baseline indicators

  11 May 2018

  This Brief presents SDG indicators for which the ILO was appointed custodian and offers a baseline assessment of measures relating to decent work in Myanmar.

 10. The ILO MNE Declaration: What’s in it for Workers?

  01 May 2018

  The ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration) was negotiated and adopted by governments, employers and workers in 1977. It is the only ILO instrument that provides direct guidance on how companies can contribute to the realization of decent work for all and highlights the central role of freedom of association and collective bargaining as well as industrial relations and social dialogue.

 11. Generation Safe & Healthy - Key Messages - Myanmar

  27 April 2018

 12. Improving the Safety and Health of Young Workers - Myanmar

  27 April 2018

2017

 1. 미얀마 노동법에 관한 ILO 가이드

  08 November 2017

  고용사안을 규정하는 미얀마의 법체계는 지난한세기동안 제정된 여러 법률과 규칙속에서 찾을 수있다. 본 가이드는 미얀마 노동법의 원천이 되는 다수의자료들을 하나로 모은 사용자 친화적인 가이드이다. 단서조항: 이 문서는 미얀마법이 아닙니다. 미얀마법 해석에 대한 책임은 미얀마 연방공화국 정부의 담당 기관과궁극적으로 법원에 있습니다. 본 가이드는 기존 법조항을 명료하게 설명하려는 목적으로 ILO가 신의성실하게(in good faith) 만들었으며, 특정 조항이 논쟁의 대상이 되거나 틀린 것으로 밝혀졌을 경우 ILO는 이에 대해서 책임을 지지않습니다. 본 가이드를 만드는 과정에서 미얀마 노동고용사회보장부가 기술적인 설명을 제공하였으나, 노동이민인구부(이전 노동고용사회보장부)가 본 가이드를 공식적으로 보증하고 있지 않음을 밝혀둡니다.

 2. ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒအေပၚ အိုင္အယ္လ္အို၏ လမ္းညႊန္မႈ

  10 October 2017

  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမား ခန္႔ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရားဥပေဒေရးရာမူေဘာင္တြင္ ျပီးခဲ့ေသာရာစုႏွစ္၌ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒ အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ရ ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ျမန္မာ့အလုပ္သမား ဥပေဒဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားစြာကို တစ္ခုတည္း သေဘာျဖင့္ စုေပါင္းလုိက္ျပီး၊ အသံုးျပဳသူတုိ႔အတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းသည့္ လမ္းညႊန္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အဓိကက်ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ - ဤလမ္းညႊန္သည္ ျမန္မာဥပေဒ မဟုတ္ပါ။ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးလ်က္၊ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ျပဳစုေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ျမန္မာ့ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပမႈတာ၀န္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တရားရံုးမ်ားတြင္ရွိပါသည္။

 3. Collective bargaining - a policy guide (BURMESE VERSION)

  29 September 2017

 4. Myanmar Annual Labour Force Survey Report - 2017 (1st Quarter)

  28 September 2017

  Myanmar Annual Labour Force Survey Report - 2017 (1st Quarter)

 5. 国际劳工组织缅甸劳工法指南

  28 September 2017

  管理缅甸就业的法律框架来自上个世纪颁布的各种不同的法律和规则。本指南以一个单一的,用户友好的指南汇集了缅甸劳工法的许多来源。 免责声明 - 本文件不是缅甸的法律。对缅甸法律解释是缅甸联邦共和国政府相关机构和法院负责。本指南以良好诚意制定,试图对现有法律规定提供明确性,但如果本条款的规定有争议或发现不正确,国际劳工组织不承担任何责任。虽然在编订该指南时,缅甸劳工就业与社会保障部(MOLES)提供了技术性的澄清,但本指南尚未得到缅甸劳工移民与人口部(原MOLES)的正式认可。

 6. ILOミャンマー労働法ガイド

  28 September 2017

  ミャンマーにおける雇用を規制する法的枠組みは、前世紀中に制定された様々な法令に散見 されます。本ガイドは、ミャンマー労働法の多くの出典を一つにまとめ、利用しやすいガイ ドにしました。加えて、本ガイドは、ミャンマーで良い雇用及び労働慣行を促すきっかけに なればと、ILO の中核的労働基準に関する情報も掲載しています。 免責事項―本書は、ミャンマー法典ではありません。本ガイドは、誠実に、そしてミャンマ ー連邦政府との相談の元に作成されましたが、ミャンマー法の解釈に関しては、ミャンマー 連邦共和国の適切な機関が責任を負い、終局的には裁判所の判断に依ります。

 7. ILO Guide to Myanmar Labour Law

  28 September 2017

  The legal framework regulating employment in Myanmar is found in a variety of different Laws and Rules enacted over the last century. This Guide brings together many of the sources of Myanmar labour law in a single, user-friendly guide. The Guide also provides useful information on the International Core Labour Standards to promote and inspire good practice on employment and labour in Myanmar. Disclaimer – The Guide is not Myanmar Law in itself. While it was developed in good faith and in consultation with the Government, responsibility for the interpretation of Myanmar Law rests with the Myanmar Government and ultimately the Courts.

 8. Building Labour Migration Policy Coherence in Myanmar

  23 June 2017

  This working paper provides an overview of international labour migration governance in Myanmar, detailing the most relevant actors and policies at Union/National level and how they presently do or do not intersect, coordinate, and cooperate together. It also discusses where and how the governance of international migration can be more strongly linked to other policy domains, exploring to what extent labour migration policy is consistent with and contributing to national development plans and how it relates to other policy areas such as poverty reduction, rural development, social protection, women’s empowerment and others. By tracing out intersections and overlaps, both actual and possible, between different policies, policy areas, and the actors responsible for formulating and implementing them, this paper seeks to lay the groundwork for promoting greater policy coherence in the governance of international labour migration.