Publications

2018

 1. ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေၾကညာစာတမ္း ပါ စည္မ်ဥ္းမ်ား” (အက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္)

  14 October 2018

 2. ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဘ၀မူ၀ါဒဆိုင္ရာ သံုးအုပ္စုစံုညီ ေၾကညာစာတမ္း

  14 October 2018

  ယခုေၾကညာစာတမ္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လူမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ၊ တာ၀န္ ယူေသာ ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္အေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္တိုက္ရိုက္လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ အိုင္အယ္လ္အို၏ ကရိယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ား၊အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား ၏ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာေသာကမၻာလံုးဆိုင္ရာကရိယာျဖစ္သည္။ ေၾကညာစာတမ္းေပၚေပါက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္(၄၀)ေက်ာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး (၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိခဲ့)၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

 3. Recommendation No. 205 on Employment and Decent Work for Peace and Resilience: What Role for Trade Unions?

  12 October 2018

  This policy brief aims at assisting workers’ organisations in positioning themselves with regard to conflicts and disasters, in particular, with regard to the generation of employment and decent work for the purpose of prevention, recovery, peace, and resilience with respect to crisis situations arising from both conflicts and disasters.

 4. သင့်လျော်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင် ဌာနေအစီအစဉ် ၂၀၁၈ - ၂၀၂၁

  21 September 2018

 5. Myanmar Decent work Country Programme 2018-2021

  21 September 2018

  The Decent Work Country Programme sets out ILO’s programme priorities for Myanmar for the period 2018-2021.

 6. Myanmar Decent Work Diagnostic Report

  21 September 2018

  The Decent Work Country Diagnostic provides an overview of labour market trends and challenges in achieving the goal of Decent Work for All in Myanmar. It also reflects the progress Myanmar has made in economic development, labour market governance and social dialogue.

 7. The ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) Background information booklet

  06 September 2018

  The ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) is a regional tripartite platform to discuss issues faced by women and men migrant workers from and within ASEAN.

 8. The Impact of Trade on Employment in Myanmar

  31 August 2018

 9. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္။

  20 July 2018

  ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ILO မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္ ။ လမ္းညြန္စာအုပ္တြင္ ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လက္ေတြ႕နည္းလမ္း မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 10. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမွဳကို တည္ေဆာက္ျခင္း။

  20 July 2018

  ဤစာတမ္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္မႈအား ျခံဳငံုသံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု/အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတြင္ အတူတကြ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 11. အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉)။

  20 July 2018

  အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉)သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အိမ္အကူအလုပ္သည္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထားပါသည္။

 12. ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ - မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား (အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ

  18 July 2018

  ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒကို သိရွိနားလည္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာတာ၀န္တစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလုပ္သမားဥပ ေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ထင္ျမင္ယူဆ ေၾကာင္း အိုင္အယ္(လ္)အိုသုိ႔ မၾကာခဏေမးေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခတြက္ခ်က္ျခင္းမွအစ၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ (သုိ႔) ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ တရား၀င္အလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ေသာ အငယ္ဆံုးအသက္အရြယ္အထိ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

 13. ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ - မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား (အလုပ္သမားမ်ားအတြက္)

  18 July 2018

  ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒကိုသိရွိနားလည္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာတာ၀န္တစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာအ လုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရ သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မည့္သူ႔ထံသို႔တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အိုင္အယ္(လ္)အို သုို႔မၾကာခဏေမးေလ့ရွိပါသည္။ အိုင္အယ္(လ္)အိုအေနျဖင့္ မၾကခဏေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ စုစည္းလ်က္လက္ခံရရွိျပီးျဖစ္ကာ၊ ေယဘုယ် လမ္းညႊန္မႈကို ျဖည့္ဆည္းပ့့ံပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 14. Understanding the Myanmar Labour Law: FAQs for employers

  18 July 2018

  Understanding labour laws may not be an easy task. Employers doing business in Myanmar often ask the ILO whether they are complying with Myanmar's labour laws. Inquiries range from the calculation of overtime to minimum wage, or legal employment age. The ILO has collected some of the most frequently asked questions received, and seeks to provide general guidance.

 15. Understanding the Myanmar Labour Law: FAQs for workers

  18 July 2018

  Understanding labour laws may not be an easy task. Myanmar workers often ask the ILO about their rights at work, or where and to whom to present their grievances to when they think those rights have been broken. The ILO has collected some of the most frequently asked questions received, and seeks to provide general guidance.

 16. Responsible Supply Chains in Asia (Myanmar) project brochure

  14 June 2018

  The project promotes corporate social responsibility and responsible business conduct with regard to the environment, decent work and the respect of human rights.

 17. Myanmar: Decent work and Sustainable Development Goals baseline indicators

  11 May 2018

  This Brief presents SDG indicators for which the ILO was appointed custodian and offers a baseline assessment of measures relating to decent work in Myanmar.

 18. The ILO MNE Declaration: What’s in it for Workers?

  01 May 2018

  The ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration) was negotiated and adopted by governments, employers and workers in 1977. It is the only ILO instrument that provides direct guidance on how companies can contribute to the realization of decent work for all and highlights the central role of freedom of association and collective bargaining as well as industrial relations and social dialogue.

 19. Generation Safe & Healthy - Key Messages - Myanmar

  27 April 2018

 20. Improving the Safety and Health of Young Workers - Myanmar

  27 April 2018