ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသက်သာချောင်ချိရေးရန်ပုံငွေ - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နီပေါနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တို့မှ လေ့လာအတုယူဖွယ် ဆောင်ရွက်ချက်များ

ဤစာတမ်းကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ရန်ပုံငွေ (LIFT) က ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးသည့် ILO မြန်မာ၏ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (DIILM စီမံကိန်း)က ရေးသားပြုစုထားပြီး၊ အာဆီယံ ၃ နိုင်ငံဖြစ်သည့် နီပေါ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား သက်သာချောင်ချိရေးရန်ပုံငွေများ တည်ထောင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။

အနာဂါတ်တွင် ပြည်ပရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား ပိုမို ကောင်းမွန်သည့် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ကိုင်နေကြသူများအတွက် ဤစာတမ်းက အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။