အရေးပါလှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားကဏ္ဍ - မြန်မာ့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက် နှုန်းနှင့် အလုပ်ထွက်နှုန်းဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပုံစံ

အရေးပါလှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားကဏ္ဍ - မြန်မာ့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်နှုန်းနှင့် အလုပ် ထွက်နှုန်းဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပုံစံသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏တည်ငြိမ်ပြီး စဉ်ဆက်မ ပြတ်တိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသည့် အဟန့်အတားခလုတ်ကန်သင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော ကဏ္ဍတွင်းရှိလုပ်သားထု ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်နှုန်းနှင့် အလုပ်ထွက်နှုန်းမြင့်မားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိမြင်နား လည်မှုကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ကြဉ်းပေးမှုတစ်ခုပင်ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဆွေးနွေးပြောဆိုသည့် အလေ့အကျင့်များ၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေစည်းကမ်းချက်များ၊ လုပ်ခလစာများနှင့် အခြားသောမက် လုံးပေးဆွဲဆောင်မှုများ၊ လုပ်ခလစာပေးသည့်စနစ်နှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ယေဘုယျအ လေ့အကျင့်များငယ်ရွယ်သည့်လုပ်သားထု၏ တစ်ဉီးချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအပါ အဝင်၊ ဤဖြစ်ရပ်များ၏ အကြောင်းရင်းများကို စူးစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်မြင့် မားပြီး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်အားကောင်းမွန်ကာ ရင့်ကျက်သည့် လုပ်သားထုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင် ရေးကို ဉီးတည်သည့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဖြေရှင်းမှုများကို သေချာစွာချမှတ်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ရေ ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖြေရှင်းမှုများသည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်သူများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များအားလုံး ဖြစ်သော အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်ရှင်များ၊ အလုပ်သမား ရေးရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီများနှင့် အထောက်အကူပြုသော ဉပဒေမူဘောင်ကို သတ်မှတ် ပြဌာန်းချက် အာဏာတည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၏ ပါဝင်မှုလိုအပ်ပါသည်။

ဤလေ့လာမှုက အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏စက်ရုံများတွင် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်နှုန်းနှင့် အလုပ်ထွက် နှုန်းတို့ကို အရေးတကြီးအလေးထားရန်လိုအပ်ကြောင်း အထင်အရှားဖော်ပြနေပါသည်။ လက်ရှိအခြေအ နေက ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် မြန်မာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ လုပ်သားထု ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ယှဉ် ပြိုင်မှုတို့အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုအနေအထားကို အထင်အရှားဖော်ပြနေပါသည်။