မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်‌ခြေ‌ဘေးအန္တရာယ်‌အောက်မှ လူငယ်များအား စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာ‌ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်းနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ‌လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင်း က‌လေးလုပ်သားဆိုင်ရာအမျိုးသားလုပ်ငန်းစီမံချက် (NAP) အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်‌ဆောင်ရွက်မှု ကိုပံ့ပိုးကူညီ သွားရန်ရည်ရွယ်ပြီး ILO ၏ က‌လေးလုပ်သားပ‌ပျောက်‌ရေးဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ် (MyPEC) က ဤ‌လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ရန် တာဝန်‌ပေးခဲ့သည်။ လူငယ်များအားစီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာစွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်း (YEE) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း က‌လေးလုပ်သားပ‌ပျောက်‌ရေးဆီသို့ ဦးတည်‌သော အဓိကကျသည့်မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအ‌နေနှင့် သင့်‌လျော်‌ကောင်းမွန်‌သောအလုပ်အကိုင် (decent work) သို ့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် (self-employment) အတွင်းသို ့ဝင်‌ရောက်နိုင်မည့် အလားအလာများက က‌လေးလုပ်သားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုမှ တဆင့်ဝင်‌ငွေပိုမိုရရှိ‌ရေးဟူ‌သော ‌ရေတိုရည်မှန်းချက်ထက် ပညာ‌ရေး‌ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကို ပိုမိုဖြည့်ဆည်း ‌ဆောင်ရွက်လာ‌အောင် က‌လေးသူငယ်များနှင့်မိသားစုများကို လှုံ ့‌ဆော်အား‌ပေးနိုင်မည့် အ‌ခြေခံ ပင်မအ‌ကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အရင်းအမြစ်များရှားပါးသည့်အပြင် ‌ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်း‌ဆောင်ရွက်မှု ဟူသည် ချက်ချင်းလက်ငင်းစွန့်လွှတ်‌ပေးဆပ်မှုများဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်သက်‌ရောက်နိုင်သည့်အ‌နေအထားတွင်ပင် လှုံ့‌ဆော်အား‌ပေးနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ပညာ‌ရေး၏အဆုံးတွင် စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာစွမ်းအားမြှင့်တင်မှု(YEE)/ သင့်‌လျော်‌ကောင်းမွန်‌သောအလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်မည့်အလားအလာများက ‌မှေးမှိန်‌နေသည်ဆိုလျှင် က‌လေးသူငယ်များ မှာ စာသင်‌ကျောင်းများမှ ‌စောလျင်စွာထွက်ခွာပြီး က‌လေးလုပ်သားထုအတွင်းသို ့ဝင်‌ရောက်သွားရနိုင်‌ခြေပိုများသည်။

ဒုတိယအ‌နေနှင့် စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာစွမ်းအားမြှင့်တင်‌ရေးပံ့ပိုးကူညီမှုသည် အန္တရာယ်များ‌သောအလုပ် သို့မဟုတ် အခြား ‌သောအဆိုးရွားဆုံးက‌လေးလုပ်သားပုံစံများ (WFCL) တွင်‌တွေ့မြင်‌ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် လူငယ်များအား ပံ့ပိုးကူညီ‌ပေး နိုင်မည့်ဖြစ်‌မြောက်‌အောင်မြင်နိုင်‌ခြေရှိ‌သော မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့‌သောစီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာ စွမ်းအားမြှင့်တင်မှု သည် ပုံစံများစွာရှိနိုင်သည့်အပြင် တရားဝင်ပညာရေးစနစ်သို့ပြန်သွားရန် မဖြစ်နိုင်‌သော (သို့မဟုတ် စိတ်ဆန္ဒမရှိ‌သော) က‌လေးကြီးများ/လူငယ်များ အတွက် အလွန်သင့်‌လျော်‌သောမဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်‌ပေလိမ့်မည်။