ဆန်းစစ်လေ့လာသုံးသပ်ချက်

အိမ်အကူလုပ်သားများဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကို ဆန်းစစ်လေ့လာသုံးသပ်ချက် (အိမ်အကူလုပ်သားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၁၈၉ နှင့် မြန်မာနို်င်ငံပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများအား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း)

ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ပုဂ္ဂလိကအိမ်ထောင်စုများအတွက် အိမ်အကူအလုပ်သမားများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အလုပ်ကို အလုပ်သမားဥပဒေများ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှုများတွင် ချန်လှပ်ထားလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံများက အိမ်အကူအလုပ်သမားဥပဒေကို ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်မှာ များမကြာသေးမီကပင် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် (၁၈၉) အား ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်းက အိမ်အကူအလုပ်သမားများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အလုပ်ကို အသိအမှတ်ပြုရေး၊ တရားဝင်ဖြစ်စေရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကို လမ်းညွှန်ဦးဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားရေးကို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်သည့် ဥပဒေမူဘောင်ကို မတူညီသည့် အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ အလုပ်သမားဥပဒေများအား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများကို အမြောက်အများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကာ၊ ဥပဒေဟောင်းများကို ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းပြီး၊ ဥပဒေသစ်များ ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းလျက်ရှိပါသည်။ ယနေ့အချိန်အထိတိုင် အလုပ်သမားဥပဒေများ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်သဖြင့်၊ ယင်းဥပဒေများကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဒေသတွင်းရှိ လက်ရှိစီးပွားရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေပါသည်။ ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အိမ်အကူအလုပ်သမားများ၏ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပ့ံကူညီပေးမှုများကို ထောက်ရှုပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သမားဥပဒေများပါ အိမ်အကူအလုပ်သမားများ၏ လက်ရှိ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများနှင့် ကွာဟချက်များကို လေ့လာသုံးသပ်ရန်အတွက် အသင့်လျော်ဆုံးကာလ ဖြစ်ပါသည်။