သတင်းအချက်အလက် စာရွက်

အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သတ်၍ ဥပဒေဆိုင်ရာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု

အစဉ်အလာအားဖြင့် အိမ်တွင်းအလုပ်များ/အိမ်အလုပ်များကို အိမ်ရှင်မများ (သို့မဟုတ်) ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ဆွေးမျိုးသားချင်းများ၊ အများအားဖြင့် အမျိုး သမီးများက လုပ်ကိုင်ပေးရလေ့ရှိသည်။ ၎င်းကို စစ်မှန်သည့် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်လေ့မရှိသည့်အလျောက် အခကြေးငွေလည်းပေးလေ့မရှိပါ။ ထို့အတူ အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများလည်း ကင်းမဲ့နေပြီး အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတန်ဖိုးထားခြင်းလည်း မရှိပါ။ ယနေ့ အချိန်အခါတွင် အခြေအနေများ ပြောင်းလဲလာပါသည်။ မြို့ပြအခြေအနေတွင် ကြည့်မည်ဆိုပါက အိမ်ရှင်မ အများစုသည် ပြင်ပသို့ထွက်၍ လုပ်ကိုင် နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းအလုပ်များကို ဖြည့်ဆည်းလုပ်ကိုင်ရန် အိမ်အကူအလုပ်သမားများကို လိုအပ်လာပါသည်။ အိမ်သန့်ရှင်း၊ အချက် အပြုတ်၊ ကလေးထိန်း၊ စျေးဝယ််၊ အဝတ်လျှော်၊ မီးပူတိုက် စသည့် အိမ်အလုပ်များအတွက် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အလုပ်ခန့်ထားသည်ဆိုပါက မေးစရာ မေးခွန်းရှိလာပါသည်။ ထိုအလုပ်များသည် အလုပ်အကိုင် မဟုတ်ပေဘူးလား။ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေး မရှိတော့ဘူးလား။ သို့ဆိုပါက အခြားအလုပ်သမားများနည်းတူ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေသတ်မှတ်ချက်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ ရှိမနေသင့်ဘူးလား။

လက်ရှိတွင် မြန်မာအိမ်အကူအလုပ်သမားများသည် ပိတ်ရက်နှင့်အားလပ်ရက်အခွင့်အရေးများအပါအဝင် ဥပဒေတွင်းအလုပ်သမားကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးများမှ ဖယ်ကြဉ်ခံထားရသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အိုင်အယ်လ်အိုသည် အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၁၈၉) ကို ချမှတ်ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် နို်င်ငံတကာ ဥပဒေမူဘောင်တစ်ရပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။
မြန်မာနို်င်ငံတွင် အိမ်အကူအလုပ်သမားများကို စော်ကား နှိပ်စက်ခြင်း၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းကိစ္စများ အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ပွားသည်ကို မီဒီယာ အသီးသီး တွင် ဖော်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် အပြောင်းအလဲအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် အများပြည်သူများအကြား အသံများထွက်ပေါ်လာပါသည်။ သို့သော်လည်း အိမ်အကူအလုပ်သမားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ဥပဒေတစ်ရပ်ရေးဆွဲရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ မည်သည့်အတိုင်းအတာထိရှိ/မရှိမှာ ရှင်းလင်းသေချာမှု မရှိပါ။
ထို့ကြောင့် အိ်မ်အကူအလုပ်အကိုင်အတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးမည့် ဥပဒေတစ်ရပ်နှင့် ထိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွင် ရှိနေသည့် အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများအကြောင်းကို ပိုမိုသိမြင်နားလည်နိုင်ရန်အတွက် အများပြည်သူများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများအကြားတွင် သဘောထားအမြင် စစ်တမ်းတစ်ခုကို ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။ ထိုစစ်တမ်းကို အိုင်အယ်လ်အိုသည် အိမ်အကူ အလုပ်သမားများအတွက် ဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။