ကလေးအလုပ်သမား အဆုံးသတ်ရေးနှင့် အိမ်အကူအလုပ်များမှ ငယ်ရွယ်သည့် အလုပ်သမားများကို အကာအကွယ်ပေးရေး (လက်တွေ့လမ်းညွှန်)

ကလေးအလုပ်သမား အဆုံးသတ်ရေးနှင့် အိမ်အကူအလုပ်များမှ ငယ်ရွယ်သည့် အလုပ်သမားများကို အကာအကွယ်ပေးရေး (လက်တွေ့လမ်းညွှန်)