ကေလးအလုပ္သမား အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အငယ္ဆံုးအသက္ ျပဌာန္းခ်က္၊ ၁၉၇၃ (စဥ္ ၁၃၈)ႏွင့္ အဆံုး၀ါးဆံုးကေလးအလုပ္သမားပံုစံမ်ား ျပဌာန္းခ်က္၊ ၁၉၉၉ (စဥ္ ၁၈၂) တို႔အတြက္ ပထမဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ပံုမွန္အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို အစိုးရအရာရွိမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ လက္ရွိအစီရင္ခံခ်က္ နည္းပံုစံအေပၚတြင္ အမွီျပဳထားျပီး၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား ျပဌာန္းခ်က္ကို ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ စီမံက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ညီမွ်ျပည့္စံုေသာ သံုးသပ္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ လို္အပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ အရံအေထာက္အကူအျဖစ္ ကူညီႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

Download:
Myanmar: pdf 1.1 MB
English: pdf 1.24 MB