အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရး (ခ်င္းဘာသာ)

အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရး၊ အဓမၼခိုင္းေစမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ တိုင္ႀကားမႈျပဳလုပ္ရန္ မည္သူ႔ကို ဆက္သြယ္ရမည္နည္း၊ တိုင္ႀကားျခင္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ရလဒ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါသနည္း။