အဓမၼခိုင္းေစမႈ၏ အရိပ္လကၡဏာမ်ား

အဓမၼခိုင္းေစျခင္းဆိုင္ရာ အရိပ္လကၡဏာ (၁၁)ရပ္သည္ အဓမၼခိုင္းေစမႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ သဲလြန္စ (သို႔) အလြန္ပင္ ေယဘုယ်က်ေသာ လကၡဏာအမ်ဳိးအစားပင္ ျဖစ္ေပသည္။