အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဦးစားပေးရာများကို ၂၀၂၁ခုနှစ်အထိအတွက် သတ်မှတ်ပေးခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ပဋ္ဌမဦးဆုံးသော သင့်လျော်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်အစီအစဉ် (DWCP)သည် အလုပ်အကိုင်များကိုမြှင့်တင်ရန်၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုကိုအားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားပါ သည်။