GB.341/INS/17 (Add.1)/အဆုံးအဖြတ်

ညီလာခံ၏ ၁၀၂ ကြိမ် မြောက်အစည်းအဝေး(၂၀၁၃ ခုနှစ်)၌သဘောတူလက်ခံထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆိုင် သောအကြောင်းအရာ၏ကျန်ရှိနေသေးသည့်အစီအမံများနှင့်ဆက်နွယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုများ၏နောက်ဆက်တွဲအစီရင်ခံစာဆိုင်ရာအဆုံးအဖြတ်

Meeting document | 26 March 2021
The Governing Body: အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သည်

(က) မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီနည်းကျစနစ်တကျရှိမှု၊ အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုပြန်လည်တည်ရှိစေဖို့၊ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များတို့က မိမိတို့၏အခွင့်အရေးဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းစွာစုရုံးခွင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ရှိစေဖို့နှင့်၊ အလုပ်သမားများကိုခြိမ်းခြောက်နေမှုများအား ရပ်တန့်စေဖို့ တောင်းဆိုသော ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့နှင့် ၁၂ ရက်နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ချက်များကို ထောက်ခံသည်၊

(ခ) အထူးသဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့သည့်ဖြစ်ထွန်းမှုများအတွက်နက်ရှိုင်းသောစိုးရိမ် ပူပန်မှုကို ဖော်ပြပြီး၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို ပြည်သူများ၏ဆန္ဒ၊ ဒီမိုကရေစီကျအလေ့အ ထများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလေးစားလိုက်နာရန်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက် ထားသည့်အစိုးရကိုပြန်လည်အာဏာအပ်နှင်းရန်လည်းကောင်း တောင်းဆိုသည်၊

(ဂ) အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များအားဖမ်းဆီးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ကြိမ်းဝါးခြင်း၊ကြမ်းတမ်းစွာပြုမူ ခြင်း၊ ထို့အပြင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၁၆ဖွဲ့ ကိုတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကြေညာခြင်းတို့ အပေါ် ၎င်း၏ကြီးလေးသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖော်ပြသည်၊ စစ်ဘက်အာဏာပိုင်တို့ကို ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်မှုများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်လည်းကောင်း၊ချုပ်နှောင်ထားမှုများမှလွှတ်ပေးရန်လည်းကောင်း၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများ၌ငြိမ်းချမ်းစွာပါဝင်ခဲ့သည့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂဝင်များအပေါ်ချမှတ် ထားသည့်မည်သည့်စွပ်စွဲချက်များကိုမဆို ပယ်ဖျက်ပေးရန်လည်းကောင်း တောင်းဆိုသည်၊

(ဃ) ငြိမ်းချမ်းစွာစုရုံးခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်များသည် လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့် ၏မရှိမဖြစ်အချက်များဖြစ်ကြောင်းကို အမှတ်ရလျက်၊ လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်း စွာစုရုံးခွင့်ကို ကန့်သတ်ချုံ့ထားရန် ထုတ်ပြန်ထားသည့်အစီအမံများ သို့မဟုတ် အမိန့်များအတွက် ၎င်း၏နက်ရှိုင်းသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ထိုသို့သောအစီအမံများ သို့မဟုတ် အမိန့်များကို ချက်ချင်းရုပ်သိမ်းရန်နှင့် လူမှုရေးမိတ်ဖက်များက ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ခြိမ်းခြောက်မှု သို့ မဟုတ် အန္တရာယ် ကင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိစေဖို့ အာမခံပါရန်လည်း တောင်းဆိုသည်၊

(င) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသည် မိမိတို့ဆန္ဒအလျောက်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောပြဌာန်းချက် များကို ဥပဒေအရနှင့် အလေ့အထ အရပါ၊ အပြည့်အဝကျင့်သုံးရန်တာဝန်ရှိကြောင်း ထပ်လောင်း အတည်ပြုသည်။ သို့ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စုရုံးခွင့်ကိုအကာ အကွယ်ပေးသောပြဌာန်းချက်-၁၉၄၈ (အမှတ် ၈၇) ကို အပြည့်အဝလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြဌာန်းချက်အမှတ် ၈၇ အရ၊ မိမိလိုက်နာရမည့်တာဝန်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားများနှင့်အလုပ်ရှင်များက မိမိတို့၏လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့် ကို လွတ်လပ်၍လုံခြုံသော၊ အကြမ်းဖက်မှုကင်းသော၊ ထင်တိုင်းကြဲ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုကင်းသော ဝန်းကျင်၌ကျင့်သုံးနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်လည်းကောင်း လုပ်ဆောင်ရန်တိုက်တွန်းသည်၊

(စ) ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသည့်အစိုးရအား အာဏာပြန်လည်အပ်နှင်းပြီး သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ လွတ်လပ်စွာအသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စုရုံးခွင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးသော ပြဌာန်းချက်- ၁၉၄၈ (အမှတ် ၈၇) နှင့်အညီ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးဥပဒေနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေများကို နှောင့်နှေးမှုမရှိပဲ ပြင်ဆင်ရန် တောင်း ဆိုသည်၊

(ဆ) မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ အိုင်အယ်လ်အိုဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး (အိုင်အယ်လ်အို-ရန်ကုန်) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိအိုင်အယ်လ်အိုဝန်ထမ်းများ၏ရာထူးဌာနန္တရများကိုလေးစားရန်လည်းကောင်း၊ အထူး အေဂျင်စီများ၏အထူးအခွင့်အရေးများနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်- ၁၉၄၇ ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ - ၏စည်းမျဉ်းများအရ ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို လွန်ကဲသော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများမှထိန်းချုပ်ပါရန်လည်းကောင်း တိုက်တွန်းသည်၊

(ဇ) အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများပြန်လည်ရရှိစေရေးအတွက်တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အိုင်အယ်လ် အိုက ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နောက်ထပ်အစီအမံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ပြ ပါရန် အိုင်အယ်လ်အိုရုံးကို မေတ္တာရပ်ခံသည်၊

(စျ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုများကို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သို့ ၃၄၂ ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး (၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ) ၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါရန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကို မေတ္တာရပ်ခံသည်။

GB.341/INS/17(Add.1) , paragraph 38, as amended by the Governing Body)
GB.341/INS/17(Add.1) ၏အပိုဒ် ၃၈ ကို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ပြင်ဆင်ချက်)