ေရႊ.ေျပာင္းလုပ္သား

လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ပါ၀င္ သက္ဆိုင္သူမ်ား အစည္းအေ၀း

လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား အစည္းအေ၀းကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ILO ဆက္သြယ္ညွိႏိႈင္းေရးအရာရွိ Mr Rory Mungoven ႏွင့္ LIFT ညႊန္ၾကားေရးမႉး Ms Katy Webly တုိ႔က အဖြင့္မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၄၅ ဦးခန္႔ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀း၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္စဥ္။
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (LIFT) က ပံ့ပိုးေပးသည့္ DIILM စီမံကိန္း (ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္၊ ဩစေၾတးလ်အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဌာန (DFAT)၊ ကေနဒါအစုိးရ၏ ႏုိ္္င္ငံတကာေရးရာအဖြဲ႔ (GAC) တို႔က ပံ့ပိုးေပးသည့္ TRIANGLE II စီမံကိန္း (အာဆီယံေဒသတြင္း လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ တိုးပြားေစရန္ သံုးပြင့္ဆုိင္ေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္း)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ျပီး ေအာက္ပါ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အေလးထားတင္ျပႏို္င္ခဲ့သည္။ 
  •  ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊
  •  ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္း၊
  •  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္ျခင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ က႑မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊
  •  ေတာင္ၾကီး၌ တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားေထာက္ပ့ံကူညီေပးေရး ဗဟိုဌာနအသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊
  •  ျပည္ပအလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီမ်ား၏ က်င့္၀တ္လိုက္နာမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ MOEAF ၏ က်င့္၀တ္လိုက္နာျခင္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ (CCMC) ကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ 
အိုင္အယ္လ္အို ဆက္သြယ္ညွိႈႏိႈင္းေရးအရာရွိ Mr. Rory Mungoven မွ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာႀကားစဥ္။
ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းႏွစ္ခု၏ အဆုိျပဳလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အသစ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
  • အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းလင့္ကူညီႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊
  • နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံုရွိ သင္တန္းေက်ာင္း (ျပည္ပမထြက္ခြာမီအၾကိဳသင္တန္းေပးသည့္ေနရာ)တို႔ တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေထာက္ပ့ံကူညီေပးေရး ဗဟိုဌာနအသစ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊
  •  ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းမ်ားအေပၚ အေလးထားလ်က္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆို္င္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ပံ့ပိုးျခင္း၊
  •  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ျပန္လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းအျပင္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား၊ မူရင္းေဒသႏွင့္ဆုိက္ေရာက္ေဒသမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေနရပ္ျပန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး EU-UN Spotlight Initiative စီမံခ်က္က ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ SAFE and FAIR - အာဆီယံေဒသအတြင္း အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရရွိေစေရးစီမံကိန္း အသစ္ (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေသးစိတ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ILO ႏွင့္ UN Women တို႔ ပူးတြဲက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းအၾကံျပဳအစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးတင္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။

အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓါတ္ပံု ရိုက္ႀကစဥ္။