Project Office

Employment Policy Department
Skills and Employability Branch
International Labour Organization
Route des Morillons 4,
1202 Geneva , Switzerland


Email : g20-armenia@ilo.org

«ՄԵԾ ՔՍԱՆՅԱԿԻ (G20) ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ. ԱՄԿ-Ի ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ 2րդ ՓՈՒԼ

What's new

 1. G20TS Armenia

  Հայաստանը մեկնարկեց Հմտությունների զարգացմանն ուղղված պիլոտային ծրագիր

  «Մեծ քսանյակի ուսուցման ռազմավարության կիրառումը. ԱՄԿ և Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերություն» Ծրագիրը (2-րդ փուլ) ՀՀ-ում համախմբել է պետական մարմինների պաշտոնյաներին, ԱՄԿ-ի սոցիալական գործընկերներին, ՆՄԿՈՒ հաստատությունների, ինչպես նաև գործնական համայնքի ներկայացուցիչներին, նպատակ ունենալով ներդաշնակեցնել ազգաին Հմտությունների զարգացման ռազմավարությունը և համապատասխան ցուցանիշները Մարդկային ռեսուրսների զարգացման միջազգային քաղաքականության առաջարկություններին և առաջատար փորձի պահանջներին:

 2. G20TS Armenia

  Հայաստանը մեկնարկեց հմտությունների զարգացման կառավարման առաջին աշխատաժողովը

  ԱՄԿ «Մեծ քսանյակի (G20) ուսուցման ռազմավարության կիրառումը. ԱՄԿ և ՌԴ գործընկերություն» ծրագրի (2րդ փուլ) շրջանակներում տեղի ունեցած աշխատաժողովը առաջին է կարողությունների զարգացման միջոցառումների շարքում, որն ուղղված է Հայաստանում հմտությունների զարգացման կառավարման ոլորտում ազգային կարողությունների հզորացմանը:

 3. G20TS Sub-regional

  Հայաստանը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը և Ռուսաստանի Դաշնությունն ամրապնդում են hմտությունների զարգացման ռազմավարական նպատակների և ցուցանիշների ձևակերպման իրենց կարողությունները

  «Մեծ քսանյակի (G20-ի) ուսուցման ռազմավարության կիրառումը․ ԱՄԿ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության համագործակցություն» ծրագրի հովանու ներքո Ռուսաստանը հյուրընկալել է միջտարածաշրջանային աշխատաժողով հետևյալ թեմայով՝ «Հմտությունների զարգացման ռազմավարական նպատակների և կատարողականի ցուցանիշների համապատասխանեցումը միջազգային ՄՌԶ քաղաքականության առաջարկություններին և Մեծ քսանյակի երկրների փորձին»։ Աշխատաժողովին մասնակցել են Հայաստանի, Ղրղզստանի, Տաջիկստանի և Ռուսաստանի Դաշնության 6 մարզերի 35 կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի և UNESCO-UNEVOC կազմակերպության փորձագետներ։

 4. G20TS Jordan

  Հորդանանում սոցիալական գործընկերները քննարկում են ոլորտային հմտությունների կառավարման ռազմավարությունները

  Մեծ քսանյակի ուսուցման ռազմավարությունը նպատակ ունի բարձրացնել կրթության և ուսուցման արդյունքների համապատասխանեցումը աշխատաշուկայի պահանջարկին և զարգացնել ՏՄԿՈՒ ոլորտում աշխատող մասնագետների կարողությունները, որոնք ընդգրկված են ազգային և ոլորտային հմտությունների զարգացման համակարգերի կայացման մեջ։

 5. G20TS Armenia

  Կլոր սեղան՝ հմտությունների զարգացման ռազմավարական նպատակների և ցուցանիշների համապատասխանեցում միջազգային Մարդկային ռեսուրսների զարգացման (ՄՌԶ) քաղաքականությանը և փորձին

 6. G20TS Jordan

  ԱՄԿ համագործակցում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նպատակ ունենալով աջակցել Հորդանանի ջանքերին ուղված երկրում ՏՄԿՈՒ համակարգի բարելավմանը

  «Հմտություններ առևտրի և տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի համար» (STED) երկօրյա աշխատաժողովը տեղի ունեցավ Ամմանում /Հորդանան/ «Մեծ քսանյակի ուսուցման ռազմավարության կիրառումը՝ ԱՄԿ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության համագործակցություն» ծրագրի (2-րդ փուլ) շրջանակներում։ Աշխատաժողովը նախանշեց ծրագրի մեկնարկը Հորդանանում:

Միջոցառումներ

 1. Ուսուցողական աշխատաժողով: «Հմտությունների զարգացման ռազմավարական նպատակների և արդյունավետության ցուցիչների համապատասխանեցումը միջազգային ՄՌԶ քաղաքականության առաջարկությունների և Մեծ քսանյակի (G20-ի) երկրների փորձի հետ»

  Աշխատաժողովը կկայանա «G20-ի ուսուցման ռազմավարության կիրառումը․ ԱՄԿ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության համագործակցություն» ծրագրի 1-ին անմիջական նպատակի ներքո, այն է բարելավել կառավարությունների և շահագրգիռ կողմերի կարողությունները հմտությունների զարգացման համակարգերի և ռազմավարությունների ազգային քաղաքականությունների վերլուծության, բարեփոխման և իրականացման գործում՝ վերհանված գերակայությունների համատեքստում։

Ծրագրի ակնարկ

Ծրագիրը Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՄԿ-ի շարունակական արձագանքն է՝ ի աջակցություն Մեծ քսանյակի ուսուցման ռազմավարության կիրառմանը։

Ծրագրի հիմնական ուղվածությունն է համապատասխան ազգային կադրերի ուսուցումը և վերապատրաստումը՝ Ծրագրի օժանդակությամբ շահառու երկրների ազգային և ոլորտային հմտությունների զարգացման համակարգերը քննադատաբար վերլուծելու և բարելավելու նպատակով:

Ծրագրի բովանդակությունը

Ծրագրի 2-րդ փուլը մշակվել է 1-ին փուլի արդյունքների և քաղված դասերի հիման վրա, ամբողջությամբ հաշվի առնելով Ծրագրի 1-ին փուլի համար կատարված անկախ գնահատման առաջարկները, որոնք, մասնավորապես պնդում էին ապահովելու շահառու երկրների բոլոր հիմնական կողմերի ներգրավվածությունը Ծրագրի մշակման մեջ:

Շահառու երկրների hմտությունների զարգացման կարիքները վերհանվել են Ծրագրի մշակողների կոցմից յուրաքանչյուր երկրում տեխնիկական քննարկումների ընթացքում:

Ծրագրի նպատակները, միջոցառումները և սպասվելիք արդյունքները սահմանվել են Ծրագրային փաստթղտում հավասարակշռված կերպով՝ յուրաքանչյուր երկրում, արտացոլելով կառավարությունների, գործատուների և աշխատողների կազմակերպությունների տարբեր շահերը:

Մանրամասնորեն ուսումնասիրվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Ծրագրի բաղադրիչը իրականացնող Սկոլկովո Գործակալի ընտրությունը:

Ծրագրի նպատակները

Ծրագրի վերջնական նպատակն է ուժեղացնել ազգային Հմտությունների զարգացման համակարգերը և քաղաքականությունները թե՛ կանանց և թե՛ տղամարդկանց զբաղվածության հնարավորությունները բարելավելու համար: Մասնավորապես, Ծրագիրը կանրադառնա մի շարք խնդիրներին քաղաքականության և ինստիտւցիոնալ հարթակում, որոնք բնորոշ են այսօրվա ՏՄԿՈՒ համակարգին:

Ծրագիրը ավարտելուն պես ակնկալվում է՝
 • Բարելավել կառավարությունների և շահագրգիռ կողմերի կարողությունը ազգային ուսուցման քաղաքականությունների, համակարգերի ու ռազմավարությունների վերանայման, բարեփոխման ու իրականացման գործում՝ վերհանված գերակայությունների համաձայն:
 • Կարողությունների զարգացման միջոցով տնտեսության ճյուղերում ուժեղացնել հմտությունների ուսուցման համակարգերը՝ հնարավոր դարձնելու մասնագիտական չափորոշիչների, որակավորումների, կարողությունների վրա հիմնված վերապատրաստման ծրագրերի և գնահատման գործիքների մշակումն ու կիրառկումը:
 • Բարելավել և կիրառկել համակարգչային ուսուցման ծրագրեր Ռուսաստանի Դաշնության հինգ մարզերի ու ընտրված ոլորտների և Սկոլկովո կառավարման դպրոցի (SKOLKOVO) կողմից ընտրված շահառու երկրների ՏՄԿՈՒ հաստատությունների համար:

Ծրագրի թիրախները

 • Ազգային հմտությունների զարգացման քաղաքականությունների ու ռազմավարությունների և համապատասխան կատարողականի ցուցանիշների համապատասխանեցում միջազգային Մարդկային ռեսուրսենրի զարգացման քաղաքականության գործիքների և ՄԱԿի 2030 Կայուն Զարգացման Նպատակների պահանջներին:
 • Հմուտ աշխատուժի պահանջարկի վերլուծություն և ՏՄԿՈՒ հաստատություներում ընդգրկման պլանավորում:
 • Ազգային և ոլորտային ՏՄԿՈՒ համակարգի կառավարման ներկայացում կամ բարելավում:
 • Մասնագիտական կողմնորոշման արդյունավետ համակարգի մշակում և կիրառում:
 • Մասնագիտական չափորոշիչների, որակավորումների և հմտությունների վրա հիմնված ուսուցման ծրագրերի և հմտություների գնահատման գործիքների մշակում:
 • ՏՄԿՈՒ ոլորտում Պետական մասնավոր համագործակցության հիմնում (Վիետնամ):
 • Հմտությունների տեխնոլոգիական կանխատեսումների մեթոդաբանության մշակում և կիրառկում:
 • ՏՄԿՈՒ հաստատությունների վարչական անձնակազմի ուսուցման ծրագրի մշակում և կիրառկում (Սկոլկովո բաղադրիչ):