ILO và Liên bang Nga trao đổi về Giai đoạn hai của Dự án “Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20”

Các cán bộ tổ chức ILO và đại diện cấp cao các Bộ Giáo dục và Khoa học, Bộ Tài chính, Bộ Lao động và An sinh xã hội, Bộ Ngoại giao, các tổ chức của giới sử dụng lao động, người lao động và các đối tác chính khác trong Phát triển Kỹ năng đã gặp tại Moscow để thảo luận về Giai đoạn hai của Dự án, thể hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ của Liên bang Nga và ILO trong việc hỗ trợ thực hiện Chiến lược Đào tạo G20

Article | 06 August 2018
Trong suốt giai đoạn của Dự án, hơn 1.460 người sẽ được tham gia vào khoảng 75 hoạt động đào tạo, thí điểm và chia sẻ kinh nghiệm.

Moscow, Nga (ILO News) – Dự án thể hiện cam kết bền vững của Chính phủ Liên bang Nga nhằm củng cố các nỗ lực khu vực và toàn cầu về Phát triển Kỹ năng để hỗ trợ năng cao sản lượng, mức độ cạnh tranh và tăng trưởng. Dự án hướng đến cải thiện các hệ thống Phát triển Kỹ năng, chính sách và chiến lược liên quan nhằm tăng khả năng có việc làm của cả phụ nữ và nam giới tại sáu quốc gia: Armenia, Jordan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Việt Nam và năm vùng lãnh thổ của Liên bang Nga.

Cuộc họp được tổ chức tại Moscow ngày 30 tháng 6, 2017 đồng chủ trì bởi ông Pavel Zenkovich, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học, và bà Anna Valkova, Phó Giám đốc Viện Hợ tác Tài chính Quốc tế, Bộ Tài chính Liên bang Nga. Cuộc họp cũng có sự tham dự của ông Lyubov Eltsova, thứ trưởng Bộ Lao động và An sinh Xã hội.

Dự án được xây dựng dựa trên tham vấn chặt chẽ với các đối tác chính tại tất cả các nước thụ hưởng với các mục tiêu như sau:

• Cải thiện năng lực của chính phủ và các đối tác trong việc rà soát, cải cách và thực hiện các chính sách, hệ thống và chiến lược quốc gia theo các ưu tiên đã xác định;

• Cải thiện các hệ thống đào tạo kỹ năng trong các ngành kinh tế thông qua phát triển năng lực xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn nghề nghiệp, trình độ, chương trình đào tạo dựa theo năng lực và các công cụ đánh giá;

• Cập nhật và áp dụng phương pháp Dự báo Nhu cầu kỹ năng (Skills Technology Foresight) và chương trình đào tạo cho quản lý các trường nghề tại năm vùng và một số ngành lựa chọn của Liên bang Nga, và một số các quốc gia tham do Trường Quản lý Skolkovo (SKOLKOVO) thực hiện với sự tham gia của các đối tác ngành và chuyên gia đào tạo nghề Nga.

Trong phạm vi hoạt động 3 năm của dự án, hơn 1.460 người sẽ được tham gia vào khoảng 75 hoạt động đào tạo, thí điểm và chia sẻ kinh nghiệm với ít nhất 30% người tham dự là nữ giới. Việc khuyến khích bình đẳng giới trong các hoạt động của Dự án đã được đề cập là một yếu tố chiến lược quan trọng.

Tập trung chủ yếu của Dự án không phải ở việc xây dựng các sản phẩm đào tạo cho các nước thụ hưởng, mà chính là cải thiện những năng lực cấp ngành, khu vực và quốc gia để phân tích và cải thiện các hệ thống Phát triển Kỹ năng.

“Chúng tôi biết ơn Chính phủ Liên bang Nga đã cho phép Dự án được tiếp tục cải thiện các hệ thống Phát triển Kỹ năng quốc gia, các chính sách và chiến lược liên quan tại các quốc gia mục tiêu. Tổ chức ILO cam kết hỗ trợ các hoạt động này cùng với các văn phòng ILO quốc gia và Nhóm công tác Việc làm Bền vững liên quan”, ông Girma Agune, Trưởng Ban Kỹ năng và Việc làm của ILO.

Cuộc họp đã phê duyệt Tài liệu Dự án cho Giai đoạn đoạn hai, cho phép việc triển khai ngay lập tức các hoạt động trong kế hoạch