PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHU CẦU NGẮN HẠN ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG NGHỀ

Phương pháp này được phát triển phù hợp với hoạt động 1.2.2. Của Dự án và dựa trên báo cáo tổng hợp “Phân tích nhu cầu đối với lực lượng lao động có kỹ năng nghề và lập kế hoạch tuyển sinh.”1 Mục tiêu của phương pháp này là:
- Nhằm phát triển định nghĩa sát thực và các biến số liên quan (proxies) để xác định nhu cầu tăng thêm ngắn hạn đối với lực lượng lao động có kỹ năng nghề. Các định nghĩa và biến số đó cần dễ hiểu đối với các nhà phân tích thị trường lao động và nhà quản lý giáo dục nghề nghiệp (GDNN) để có thể lập kế hoạch triển khai đào tạo.
- Đề xuất phương pháp thu thập và giải thích dữ liệu để tính toán nhu cầu ngắn hạn đối với lực lượng lao động có kỹ năng nghề (gồm cả sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở GDNN).

Tác giả: V. Gasskov