PHÂN TÍCH NHU CẦU THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ VÀ SỬ DỤNG ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

This Report was produced within the Project's Output 1.2. Author: V. Gasskov