Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên Bang Nga (Giai đoạn 2)

Tổng quan Dự án

Dự án thể hiện cam kết liên tục của Liên Bang Nga và ILO nhằm hỗ trợ áp dụng Chiến lược Đào tạo G20.

Mục tiêu chính của Dự án là tập trung đào tạo cho các cán bộ ở cấp quốc gia nhằm nâng cao kỹ năng phân tích phản biện và cải thiện các hệ thống phát triển kỹ năng nghề cho các ngành tại các quốc gia hưởng lợi, cũng như phát triển các hệ thống này với sự hỗ trợ của Dự án.

Thiết kế Dự án


Giai đoạn hai của Dự án được xây dựng dựa trên kết quả và bài học rút ra từ giai đoạn một, đồng thời với xem xét các khuyến nghị được đưa ra từ kết quả đánh giá độc lập trong giai đoạn trước, cụ thể khẳng định việc tham gia của tất cả các đối tác chính tại các các quốc gia hưởng lợi trong thiết kế tổng thể của Dự án.

Sự cần thiết về phát triển Kỹ năng năng nghề tại các quốc gia hưởng lợi đã được xác định tại các cuộc họp kỹ thuật tại mỗi quốc gia.

Những mục tiêu, hoạt động và kết quả kỳ vọng của Dự án được xây dựng trong Văn kiện Dự án một cách cân đối đáp ứng lợi ích của các đối tượng khác nhau như Nhà nước, các tổ chức của chủ lao động và người lao động tạo mỗi quốc gia.

Đối với cấu phần tại Liên Bang Nga phối hợp với Đối tác Thực hiện SKOLKOVO, các nội dung của Dự án đều được tham vấn một cách chi tiết.

Mục tiêu Dự án

Mục tiêu cuối cùng của Dự án là cải thiện các hệ thống, chính sách và chiến lược Phát triển Kỹ năng nghề quốc gia nhằm nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho cả phụ nữ và nam giới. Cụ thể, Dự án sẽ giải quyết một số các thách thức chính mà hệ thống Đào tạo nghề hiện đang đối mặt ở cấp độ chính sách và thể chế.

Sau khi hoàn thành, Dự án mong đợi đạt được những kết quả sau:
 • Nâng cao năng lực cho các cán bộ Nhà nước và đối tác liên quan nhằm rà soát, cải cách và thực hiện các chính sách, chiến lược và hệ thống đào tạo cấp quốc gia phù hợp với các ưu tiên đã được xác định.
 • Cải thiện hệ thống đào tạo kỹ năng nghề của các ngành kinh tế thông qua việc phát triển năng lực xây dựng và áp dụng các chuẩn kỹ năng nghề, trình độ, và chương trình đào tạo dựa trên năng lực cũng như các công cụ đánh giá.
 • Cải tiến và áp dụng sản phẩm phần mềm đào tạo do Học viện Quản lý Skolkovo (SKOLKOVO) xây dựng để hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề tại năm vùng tại Liên Bang Nga và các quốc gia hưởng lợi với các ngành được chọn.

Phạm vi mục tiêu của Dự án

 • Các chính sách, chiến lược và chỉ số thực hiện liên quan đến phát triển kỹ năng nghề đáp ứng các yêu cầu của chính sách phát triển nguồn Nhân lực toàn cầu, cũng như các Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2030 của UN;
 • Nhu cầu nguồn lao động có kỹ năng được phân tích để phục vụ cho việc lập kế hoạch tuyển sinh đào tạo nghề;
 • Các hệ thống Quản lý Đào tạo nghề cấp Quốc gia và cấp ngành được giới thiệu và cải thiện;
 • Các Hệ thống Hướng nghiệp Quốc gia được thiết kế và thực hiện hiệu quả;
 • Các chuẩn kỹ năng nghề, trình độ và chương trình đào tạo dựa trên năng lực cũng như công cụ đánh giá kỹ năng được xây dựng;
 • Mối quan hệ hợp tác công – tư trong lĩnh vực đào tạo nghề được thiết lập (tại Việt Nam);
 • Phương pháp tiếp cận Dự báo Công nghệ Kỹ năng nghề (STF) được xây dựng và áp dụng (với cấu phần SKOLKOVO);
 • Chương trình đào tạo các cán bộ quản lý trường nghề được xây dựng và áp dụng (với cầu phần SKOLKOVO).


Link to the Project information in English