การขาดแคลนทักษะและการย้ายถนิ่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทีในประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย รายงานสังเคราะห