Unsa ang ILO MNE Declaration

What is the ILO MNE Declaration? (In Cebuano)

Ang Tripartite nga deklarasyon sa mga prinsipyo mahitungod sa mga multinasyunal nga patigayon ug sosyal nga palisiya (MNE Declaration) mao ang instrumento sa ILO nga naghatag og direktang giya sa mga patigayon mahitungod sa sosyal nga palisiya ug inklusibo, responsable ug malahutayong mga buhat sa lugartrabahoanan. Ang tinguha niini nga Declaration mao ang pagdasig sa positibong kontribusyon nga mabuhat sa mga multinasyunal nga patigayon ngadto sa ekonomikanhon ug katilingbanung pag-uswag ug ang katumanan sa desenteng panarbaho alang sa tanan; ug aron maminusan ug masulbad ang mga mahimong kalisdanan tungod sa ilang nagkadaiyang mga operasyon. Kini nga mga prinsipyo wala nagtinguha sa pagpaila o pag-alima sa mga dili-managsamang pagtratar tali sa mga multinasyunal ug nasudnong mga patigayon.

Kinadayagan sa MNE Declaration ang amahinungdanon sa pagmando sa balaod, pagpatuman sa balaod ug katilingbanong ltihay ug nagdumdom nga ang tanang partido kinahanglang mutahod sa katungod sa mga mamumuo ug mutampo sa katumanan sa mga pundamental nga prinsipyo ug katungod sa trabaho. Gipasiugdahan niini ang kamahinungdanon sa sultihay ug mga konsultasyon tali sa mga nagkalainlaing partido aron masiguro ang enklusibo, malungtaron, responsableng kinaiya sa pagnegosyo sa mga MNEs sa mga host countries ug pagkaangay uban sa mga tumong ug palisiya sa nasudnong kalamboan. Gidasig niini ang gobyerno sa mga home ug host country sa mga MNEs nga makiglambigit sa usa’g usa pinaagi sa konsultasyon ingon man sa ilang mga patigayon mahitungod sa palisiyang sosyal ug panarbaho.