Migrant domestic workers in Lebanon

Gabay impormasyon para sa mga migranteng kasambahay sa Lebanon (In Tagalog)

Sa Lebanon, ang International Labour Organization (ILO) ay nakipag-ugnayan sa mga awtoridad na Lebanese at civil society sa isang dayalogo upang makabuo ng mga polisiya para siguraduhin ang mga tuntunin at kundisyon sa pagkakaroon ng disenteng trabaho para sa mga migranteng kasambahay.

Ang gabay na ito ay batay sa mga kasalukuyang batas at patakaran na ipinatutupad sa Lebanon at sa mga kontrata sa trabaho para sa mga migranteng kasambahay na inaprubahan ng Ministry of Labour noong Marso 16, 2009.

Ang gabay na ito ay: (a) nagsasabi sa iyo kung paano ipagtanggol ang iyong mga karapatan at gampanan ang iyong mga obligasyon habang nagtatrabaho sa Lebanon; at (b) makakatulong upang malaman mo ang lahat tungkol sa Lebanon, ang tungkol sa mga Lebanese, ang kanilang mga nakaugalian at uri ng pamumuhay.