#RatifyC190

Palayain ang mundo ng paggawa sa karahasan at pang-aabuso (infographic pahalang)

Isang infographic tungkol sa Kumbensyon 190 na kinikilala ang karapatan ng lahat sa isang mundo ng paggawa na malaya sa karahasan at pang-aabuso. Pinoprotektahan ang lahat, kahit saan, kabilang ang iba’t-ibang mga partido at ang panawagan sa epektibong pagpapatupad, pagsasanay at pakikipagtulungan upang maiwan at maprotektahan ang bawat isa.

Poster | 24 November 2022
Ang ILO Kumbensyon Bilang 190 (o C190 sa madaling salita) ay ang unang pandaigdigang kasunduan na kumikilala sa karapatan ng bawat isa sa isang mundo ng paggawa na walang karahasan at panliligalig, kabilang ang karahasan at pang-aabuso na nakabatay sa kasarian.

Isang infographic tungkol sa Kumbensyon 190 na kinikilala ang karapatan ng lahat sa isang mundo ng paggawa na malaya sa karahasan at pang-aabuso. Pinoprotektahan ang lahat, kahit saan, kabilang ang iba’t-ibang mga partido at ang panawagan sa epektibong pagpapatupad, pagsasanay at pakikipagtulungan upang maiwan at maprotektahan ang bawat isa.