#RatifyC190

Palayain ang lahat mula sa karahasan at pang-aabuso (in Filipino, green red poster)

May ilang mga grupo na maaaring mas naaapektuhan at mas bulnerable sa karahasan at pang-aabuso. Panawagan ng C190 sa mga gobyerno na tiyakin ang Karapatan sa pagkakapantay-pantay at walang diskriminasyon sa trabaho o hanapbuhay para sa lahat.

Poster | 24 November 2022
Ang ILO Kumbensyon Bilang 190 (o C190 sa madaling salita) ay ang unang pandaigdigang kasunduan na kumikilala sa karapatan ng bawat isa sa isang mundo ng paggawa na walang karahasan at panliligalig, kabilang ang karahasan at pang-aabuso na nakabatay sa kasarian.

May ilang mga grupo na maaaring mas naaapektuhan at mas bulnerable sa karahasan at pang-aabuso. Panawagan ng C190 sa mga gobyerno na tiyakin ang Karapatan sa pagkakapantay-pantay at walang diskriminasyon sa trabaho o hanapbuhay para sa lahat. Para sa karagdagang impormasyon,
bisitahin ang ilo.org/c190.