စီမံကိန္းအေႀကာင္းအက်ဥ္း - ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ျဖည့္စည္းေရး လမ္းေႀကာင္းအတြင္းရွိ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း။