Ấn phẩm

2020

 1. Phát triển mạng lưới và nâng cao năng lực cho người sử dụng lao động - Kinh nghiệm thực tiễn từ các tỉnh dự án

  Ngày 30 tháng 12 năm 2020

  Tài liệu gồm những bài học kinh nghiệm được Dự án NIRF/Nhật Bản triển khai nhằm chia sẻ và nhân rộng các kinh nghiệm thực tiễn và thực hành tốt trong quá trình triển khai hoạt động của VCCI và Hiệp hội doanh nghiệp để cải thiện và nâng cao năng lực của các Tổ chức đại diện người Sử dụng Lao động.

 2. Bản tin Quan hệ Lao động số 33&34 – Quý IV - 2020

  Ngày 18 tháng 12 năm 2020

  Bản tin Quan hệ lao động này được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

 3. Infographic: Điều tra quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai

  Ngày 15 tháng 12 năm 2020

  Tờ thông tin này cung cấp một số dữ liệu chính về tình hình lao động trẻ em ở Việt Nam dựa trên kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em thực hiện vào năm 2018.

 4. Điều tra quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai: Các kết quả chính

  Ngày 15 tháng 12 năm 2020

 5. Bản tin Tổng kết - Dự án NIRF/Nhật Bản: Con số, Bài học, Kinh nghiệm

  Ngày 03 tháng 12 năm 2020

  Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới- Cấu phần Nhật Bản của ILO đã sắp kết thúc sau 4 năm triển khai thực hiện. Bản tin Tổng kết Dự án NIRF-Nhật Bản “Con số - Sự kiện và Bài học kinh nghiệm trình bày một cách cô đọng nhất các thông tin chủ yếu của Dự án NIRF-Nhật Bản từ khi bắt đầu triển khai đến khi kết thúc với bối cảnh, mục tiêu, đối tác, cơ cấu tổ chức Dự án, những con số đáng nhớ, những sự kiện chủ yếu và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá từ Dự án. Đó chính là những bài học về “Kết nối – Trải nghiệm – Chia sẻ và Lan tỏa”. Bản tin được upload trên trang web của ILO tại địa chỉ dưới đây.

 6. Con đường dẫn đến thành công: Phụ nữ trong kinh doanh và quản lý tại Việt Nam

  Ngày 16 tháng 11 năm 2020

 7. Bộ Luật Lao động 2019: Hợp đồng lao động

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 8. Bộ Luật Lao động 2019: Tiền lương

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 9. Bộ Luật Lao động 2019: Đào tạo, học nghề và tập nghề

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 10. Bộ Luật Lao động 2019: Chấm dứt hợp đồng lao động

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 11. Bộ Luật Lao động 2019: Lao động chưa thành niên

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 12. Bộ Luật Lao động 2019: Tuổi lao động, tuổi nghỉ hưu và người lao động cao tuổi

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 13. Bộ Luật Lao động 2019: Tổ chức đại diện người lao động

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 14. Bộ Luật Lao động 2019: Đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 15. Bộ Luật Lao động 2019: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 16. Bộ Luật Lao động 2019: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 17. Bộ Luật Lao động 2019: Phân biệt đối xử và quấy rối tình dục tại nơi làm việc

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 18. Đánh giá nhanh tác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính: Ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi

  Ngày 13 tháng 10 năm 2020

  Với mục tiêu phân tích các tác động của đại dịch Covid-19, quá trình điều chỉnh và ứng phó của doanh nghiệp và người lao động trước các tác động, nghiên cứu dựa trên hai khảo sát mẫu: khảo sát với 292 NLĐ và 58 doanh nghiệp trong các ngành du lịch, dệt may, điện tử, chế biến hải sản và chế biến gỗ trong nửa cuối tháng 4/2020.

 19. Xây dựng hệ thống giải quyết khiếu kiện hiệu quả để phát triển bền vững

  Ngày 09 tháng 10 năm 2020

  Đối với các doanh nghiệp trong ngành dệt may và da giầy, việc xây dựng một hệ thống giải quyết khiếu kiện hiệu quả là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động cũng như doanh thu của doanh nghiệp. Câu chuyện tại một nhà máy tham gia chương trình Better Work Việt Nam cho thấy để thiết lập một hệ thống giải quyết khiếu kiện hiệu quả cần sự trao đổi, tham vấn, và cùng chung tay thực hiện giữa Ban lãnh đạo và người lao động tại doanh nghiệp.

 20. Bộ sách hướng nghiệp – Sổ tay nghề nghiệp tra cứu nhanh (bản tóm tắt)

  Ngày 24 tháng 9 năm 2020

  Bộ tài liệu Hướng nghiệp cho học sinh lứa tuổi 14-19 ở Việt Nam là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Sau 5 năm triển khai trên thực tế, bộ tài liệu đã mang đến một nguồn kiến thức hữu ích cho các cơ sở tư vấn định hướng nghề nghiệp cũng như hướng dẫn cho các bạn trẻ khi gặp phải những khó khăn trong việc đưa ra quyết định liên quan đến con đường học tậm và đào tạo, cũng như tương lại của họ.