Để Bảo hiểm Xã hội phù hợp với cuộc sống của phụ nữ: Báo cáo tác động giới tại Việt Nam

Báo cáo “Để Bảo hiểm Xã hội phù hợp với cuộc sống của phụ nữ: Báo cáo tác động giới tại Việt Nam” được xây dựng bởi Tổ chức Lao động quốc tế phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng thể về khoảng cách giới trong an sinh xã hội, đặc biệt là lương hưu tại Việt Nam, phát sinh từ bất bình đẳng trong thị trường lao động và các quy định bảo hiểm xã hội chưa tối ưu. Báo cáo đưa ra các khuyến nghị quan trọng để tăng mức độ thỏa đáng và thu hẹp khoảng cách giới trong phạm vi bao phủ và mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.