COVID-19 và việc làm trong ngành du lịch tại khu vực châu Á–Thái Bình Dương

Nghiên cứu tóm tắt của ILO nêu bật tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 tới việc làm trong ngành du lịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh hưởng của đại dịch thể hiện ở số lượng việc làm bị mất đi, chất lượng việc làm suy giảm, và dịch chuyển theo hướng phi chính thức.