Hiến chương Tổ chức Lao động Quốc tế

Hoạt động của các cơ chế, vụ và ban chức năng khác nhau của Tổ chức Lao động Quốc tế, chức năng của Hội nghị Toàn thể, cũng như việc phê chuẩn và áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế được thực hiện theo quy định của Hiến chương.

Bản đầu tiên của Hiến chương Tổ chức Lao động Quốc tế là Phần XIII của Hiệp ước Versailles (1919). Sau sáu lần sửa đổi, hiện nay Hiến chương là một văn bản độc lập. Hội nghị Toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 1944 đã thông qua Tuyên bố Philadenphia, tái khẳng định tôn chỉ và các mục tiêu nền tảng của Tổ chức Lao động Quốc tế. Tuyên bố này được đưa vào phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hiến chương.