Toàn văn đã được thông qua - Nghị quyết I

Nghị quyết về lời kêu gọi hành động toàn cầu thúc đẩy phục hồi từ khủng hoảng COVID-19 lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu

Thông qua trong Hội nghị vào ngày 17 tháng Sáu năm 2021